audience u císaře karla i. - brandýs nad labem
2. května 2020 - zrušena

Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného císaře Karla a příznivci tradic naší střední Evropy,

s lítostí musíme oznámit, že Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

se dne 2. května 2020 nekoná.

*

Sehr geehrte Freunde, Verehrer des seligen Kaiser Karls und Anhänger unserer mitteleuropäischen Traditionen,

mit viel Bedauern fühlen wir uns gezwungen, Ihnen mitzuteilen, dass diesjährige Audienz bei Kaiser Karl I. in Brandýs nad Labem – Stará Boleslav am 2. Mai 2020 nicht stattfindet. 

 

Poprvé za 18 let je tradiční Audience u císaře Karla I. znemožněna stavem nouze v ČR a v Evropě. Doufáme a věříme, že se situace v dohledné době zlepší, není však pravděpodobné, že bychom se na bývalém zámku císaře Karla I. v Brandýse nad Labem mohli sejít se všemi přáteli a příznivci také z Rakouska, Německa, Maďarska a dalších sousedních zemí, jak jsme každoročně zvyklí. Zůstaňme proto spojeni v duchu a v modlitbách a přejme si, abychom se všichni ve zdraví znovu setkali při Audienci u císaře Karla I. v roce 2021.

*

Zum ersten Mal in 18 Jahren wird die bereits zur Tradition gewordene Audienz bei Kaiser Karl I. durch den Notstand in der Tschechischen Republik und in ganz Europa verhindert. Wir wollen glauben und hoffen, dass sich die Lage in einer absehbaren Zeit bessern würde. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir uns im ehemaligen Schloss Kaiser Karls I. in Brandýs nad Labem mit sämtlichen Freunden und Anhängern aus Österreich, Deutschland, Ungarn und weiteren Nachbarländern treffen könnten, wie wir es alljährlich gewöhnt sind. Lass uns daher wenigstens im Geist und in unseren Gebeten beisammen sein und den Wunsch hegen, dass wir uns in voller Gesundheit auf der Audienz bei Kaiser Karl I. im Jahre 2021 wieder treffen können.

 

V Brandýse nad Labem se "Audience u císaře Karla I." koná pravidelně od roku 2002 a je věnována především vzpomínce na posledního majitele brandýského zámku, posledního rakouského císaře, uherského krále a krále českého Karla I. z Domu Rakouského, který byl roku 2004 papežem Janem Pavlem II. blahoslaven a povýšen ke cti oltářů římskokatolické církve. Vedle svatého knížete Václava stal se král Karel I. druhým světcem mezi českými panovníky.

Audience u císaře Karla I. se stala přední událostí v rámci udržování tradic národů střední Evropy a zámek Brandýs nad Labem je místem setkávání příznivců těchto společných tradic nejen z Čech.

O audienci

Prezentační video

Program v zámecké zahradě

 

    Audience u císaře Karla I. je událostí živé historie, jejíž přesah do naší současnosti každoročně dokazuje návštěva několika tisíc milovníků historie i romantiky spolu s předními představiteli veřejného života, diplomatického sboru, reprezentanty kulturních a muzejních institucí, vysokými představiteli armády, církve a vojenských a špitálních řádů, členy rodů české a evropské historické šlechty a potomky Přemyslovců v čele s rodinou Habsburg – Lothringen a jejím korunním princem Dr. Ottou Habsburským. 

 

     V zámecké zahradě je pak připraven doprovodný program pro návštěvníky, dobové tržiště, stánky s občerstvením, hry pro děti, dobová ležení vojenských jednotek s ukázkami výzbroje a výstroje a další.

 

     Události těchto dnů odhalují slabost lidí tváří v tvář silám přírody. Jsou výzvou k pokoře a dokazují, že virtuální svět není budoucností lidí a že se potřebujeme setkávat. Silněji než kdy předtím vnímáme, že blahoslavený císař Karel I.,                               ve svém rozhodném křesťanství odpovědný politik i otec rodiny, je navýsost aktuálním světcem pro naši dobu.                  S radostí sdělujeme, že v ČR letos přibývají tři jeho relikvie - v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích,                              v kostele kláštera trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech a ve farním kostele Obrácení sv. Pavla                                v Brandýse nad Labem – jakkoli se slavnosti jejich instalace v těchto dnech také konat nemohou.                                  V obnoveném poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi bude relikvie                                                                     bl. Karla nově instalována na hlavním oltáři: slavná mše sv. se tu namísto Audience                                                                 uskuteční při příležitosti liturgického svátku bl. Karla I.  21. října 2020.

Prosíme všechny, kdo přípravám letošní Audience u císaře Karla I.                                                                                            věnovali své úsilí a čas, aby přijali velký dík. Prosíme přátele Audience                                                                                                        u císaře Karla I., aby jí zachovali svou přízeň a  doufáme v příští setkání.

 

Milan Novák, zemská Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy, ČR                                                                                                                                                                                  

jménem pořadatelů

 

                                                                                   

 

   Die Ereignisse dieser Tage zeigen uns klar, wie schwach die Leute angesichts der Naturkräfte sind. Sie stellen auch einen Aufruf zur Demut dar und beweisen uns, dass die Zukunft der Menschheit nicht auf der virtuellen Welt bauen kann, sondern dass das menschliche Miteinander unentbehrlich ist. Wir können stärker denn je wahrnehmen, dass der selige Kaiser Karl I., der bei seiner strengen christlichen Überzeugung auch ein verantwortlicher Politiker und Familienvater war, einen für die heutige Zeit hoch aktuellen Heiligen darstellt. Deswegen haben wir die Freude, Ihnen mitzuteilen, dass zu seinen Reliquien in der Tschechischen Republik in diesem Jahr noch drei neue hinzukommen - in der Diözese-Kathedrale St. Nikolaus in Budweis/České Budějovice, in der Klosterkirche der Schwestern Trappistinnen „Unsere Liebe Frau von der Moldau“ in Poličany und in der Pfarrkirche zur Bekehrung des Hl. Paulus in Brandeis/Brandýs nad Labem, wenn auch ihre Installierung in diesen Tagen nicht stattfinden können. In der neu hergerichteten Kirche Mariä Himmelfahrt in Stará Boleslav/Altbunzlau soll die Reliquie des seligen Karls am Hauptaltar installiert werden: die festliche heilige Messe wird anstatt der Audienz anlässlich des liturgischen Festes seligen Karls am 21. Oktober 2020 stattfinden.

Wie möchten uns bei allen den, die den Vorbereitungen diesjähriger Audienz ihre Zeit und Bemühungen gewidmet haben, recht herzlich bedanken, bitten sämtliche Freunde der Audienz bei Kaiser Karl I., uns ihre Gunst zu bewahren, und hoffen auf ein künftiges Treffen.

 

Milan Novák, Landesgebetsliga Kaiser Karl für den Völkerfrieden, TR

im Namen der Veranstalter